Sumiranje podataka na temu zapošljavanja - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Sumiranje podataka na temu zapošljavanja

  • Autor: Opre Roma Srbija
  • Datum: 11 Oct 2021
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

Sažetak:

Cilj ovog istraživanja je da na osnovu podataka dobijenih online, putem metode anketiranja u vidu google forms-a sa romskom zajednicom na teritoriji Srbije, dobijemo relevante podatke koje ukazuju da Romi žele da rade. Uzorkom od 436 ispitanika došli smo do zaključka da Romi iz Srbije žele da rade i da su zbog toga spremni da promene svoje profesije, da pohađaju razne kurseve i obuke koje su trenutno aktuelne kako bi dobili svoja radna mesta. Mali procenat Roma koji su zaposleni često su zaposleni kao sezonski radnici, imaju ugovore o privremeno-povremenim poslovima ili rade sa skraćenim radnim vremenom. Prema našem istraživanju koje je rađeno novembra 2020.godine svega 20% ispitanika je zapošljeno dok ostalih 91% još uvek čekaju na svoja radna mesta.

 

UVOD :

Prema podacima iz poslednjeg popisa stanovništva Romi predstavljaju drugu najveću nacionalnu manjinu sa 2,05 % udela u ukupnoj populaciji. To znači da u Srbiji živi minimum  150.000 radno sposobnih Roma (nezvanično i do 500 000). Od 150 000 radno sposobnih Roma koji žive u Srbiji oko 120 000 (80%) je nezaposleno. Od ukupnog broja Roma ekonomski je aktivno samo 27,2 %, a u uzrastu radno sposobnih ekonomski je aktivno 58,2% Roma[1]. Prema poslednjim podacima Ombudsmana u Srbiji, od svih registrovanih Roma u agenciji za zapošljavanje 25 748 [2] više od  (14 %) [3]Roma i Romkinja nije obučeno da koristi programe samozapošljavanja koji su dostupni a u kojima su se oprobali, dok je samo 76 Roma  imalo šansu da učestvuje u javnim radovima u 2019 godini.[4] Isti izveštaj navodi da od svih registrovanih samo je u 12,43 % slučajeva nuđen posao Romima, dok velika većina 68,36 % čeka godinama na šansu za posao. [5]

 

 

METODOLOGIJA

 

 

Cilj istraživanja i hipoteza

Ovo istraživanje imalo je za cilj: prvo utvrditi stepen stručne spreme ispitanika, drugo da li su zapošljeni a ako nisu da li žele da rade, treće da li su spremni da idu na nekim obukama i kurevima koji su trenutno aktuelni i da li bi bili spremni da promene svoju profesiju zarad posla, četvrto u kojoj meri romska zajednica želi da radi. Ono što očekujemo prilikom ovog istraživanja je zainteresovanost Roma da rade i imaju ugovor na nedoređeno vreme s obzrom da poslovi na kojima najčećše rade jesu sezonski, privremeno i povremeni poslovi kojim ne mogu da pruže svojim porodicama i sebi adekvatne egzistencijalne uslove za život.

 

Uzorak i procedura:

Istraživanjem na kojem je radio ORS u novembru 2020 godine obuhvaćeno je 436 ispitanika naše ciljne grupe (Romi i Romkinje). Podaci do kojih smo došli jesu putem dva online anketiranja u formi „google upitnika“. Jedna anketa koji se odnosila na zapošljavanje Roma, njihovih klasifikacija i zapošljavanja dok se druga odnosila na spremnost Roma da se zaposle. Anketa je bila online i odnosila se na romsku zajednicu na teritoriji cele Srbije.

 

Instrumenti :

Istraživanje je sprovedeno putem online anketiranja u formi „google upitnika. Zadatak ispitanika je bio da odgovore na pitanja koja su bila sadržana u anketama. Ono što smo dobili istraživanjem putem metode anketiranja jesu odgovori 436 ispitanika iz romskih zajednica na teritoriji cele Srbije koji se smatraju relevantnim zato što obuhvataju različite starosne granice ispitanika, stručne profesije i lokacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI

 

 
 

 

 

 

Grafikon 1.1 Stepen obrazovanja Roma i Romkinja na teritoriji Srbije

 

Na grafikonu 1.1  prikazani su rezultati stepena obrazovanja  na uzroku  od 436 ispitanika, gde se iz grafikona može videti da je najveći procenat Roma i Romkinja koji su završili srednju školu i to  55% . Dok je svega 5% ispitanika završilo osnovne studije.

Grafikon 1.2 Stopa zaposlenosti Roma i Romkinja

Iz grafikona 1.2  možete videti da je 20% koji su u radnom odnosu dok 80% ispitanika trenutno nema posao.

 

Grafikon 1.3 Spremnost za promenu profesije zarad posla

Što se tiče ankete o zapošljavanju, kao odgovor na pitanje,„ Da li ste spremni zarad zaposlenja da promenite profesiju?“ kao što možete i videti iz samog grafikona 1.3, 91% ispitanika je odgovorilo sa „DA“, dok je 9% odgovorilo sa „NE“. Ovo istraživanje je obuhvatilo ukupno 359 ispitanika.

 

Grafikon 1.4 Spremnost romske zajednice za pohađanje obuke zarad posla

 

Iz grafikona 1.4 možemo videti da je 74% spremno da pohađa obuke ili kurseve zarad posla, dok 4% ispitanika nije spremno na taj korak.

 

 

ZAKLJUČAK I IMPLIKACIJE

Istraživanje je, kao što se i moglo očekivati, pokazalo da veliki broj Roma na teritoriji Srbije nema posao. Pokazalo se da 80% ispitanika nema svoja radna mesta i čekaju na posao dok je svega 20% u radnom odnosu. Takođe, istraživanjem se pokazalo da Romi žele da rade  i da su spremni čak da pohađaju obuke i kurseve koji su aktuelni kako bi dobili posao. Na osnovu gore navedenih podataka, dolazimo do zaključka da je 91% ispitanika iz romskih zajednica spremno da promene svoje profesije kako bi radili što ustvari pokazuje želju za radnim mestom.  Rezultati obrazovanja nemaju, kako izgleda, veliki uticaj na poboljšanje radnog statusa Roma u Srbiji. Stopa nezaposlenosti Roma i dalje je visoka na svim nivoima obrazovanja kao što je završavanje osnovne škole, zanata ili srednje škole pa čak I osnovnih studija. Kroz nezapošljavanje romska zajednica se gura u ekonomsku isključenost koje ima velike posledice za društvo i državu. Pored svega navedeno, ni jednoj državi, pa ni Srbiji nije u interesu da joj građani bez obzira na nacionalnost budu toliko siromašni i ekonomski zavisni kao što je romska zajednica u Srbiji, iz nekoliko razloga od kojih su najznačajniji troškovi socijalne i zdravstvene zaštite.Romi definitivno žele da rade ali ne postoji mogućnost za stalnim radnim mestom iz tog razloga dolazi do visoke stope nezaposlenosti Roma u Srbiji.

 


[1]  http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2009_04/t04_0316.htm

[2] ttps://www.redi-ngo.eu/wp-content/uploads/2019/10/0353-443X1608414Z.pdf

 

[3] http://www.undp.org/content/dam/serbia/Publications%20and%20reports/Serbian/UNDP_SRB_Pod_rizikom_-_Socijalna_ugrozenost_Roma,_izbeglica_i_interno_raseljenih_lica_u_Srbiji.pdf

 

[4]  https://www.ombudsman.rs/attachments/article/6380/Poseban%20izve%C5%A1taj.pdf

 

[5] Analysis of the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011.