Politika privatnosti - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Politika Privatnosti

Politika Privatnosti

Naš sajt poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem našeg sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti, te vas u skladu sa tim molimo da pročitate Politiku privatnosti da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti, a sve to podržavajući naše trenutne i buduće peticije, konsultacije i obrasce za povratne informacije koristeći društvene medije, kanale i web lokaciju www.opreromasrbija.rs . Registracijom za bilo koju uslugu na našem sajtu, pristajete na pružanje i upotrebu informacija o Vama pod uslovima ove politike.


POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27.aprila 2016. godine o zaštiti lica pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i ukidanjem Direktive 95/46/ES (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.


Prikupljanje informacija

Dostavljanje ličnih podataka se vrši na dobrovoljnoj bazi i uz vašu saglasnost. Prikupljanje podataka vrši se registracijom, popunjavanjem onlajn formulara i svaki put kad nam pošaljete podatke putem e-maila. Vrste podataka koje prikupljamo zavise od usluge koju koristite i kvaliteta u kojem stupate u odnos sa nama. Podaci koje prikupljamo predstavljaju podršku peticijama koje pokrećemo, popunjavanjem upitnika i obrazaca za učešće u inicijativama, treninzima, takmičenjima, obukama, kontaktiranjem i slično. Informacije koje možemo zatražiti od vas uglavnom obuhvataju:
1) kontakt podatke – ime i prezime, e-adresu, kontakt telefon, detalje o lokaciji;
2) kada je u pitanju registracija na sajtu, možemo zatražiti lične informacije o vama kako bi vam omogućili ostvarivanje određenih prava i
3) bilo koje druge informacije koje prikupljamo uz vašu saglasnost, a koje su dozvoljene ili su propisane zakonom.
Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Sve informacije koje nam dostavite čuvaće se i obrađivati u skladu sa našim organizacionim i tehničkim zahtevima kako bi se osigurala zaštita vaših podataka.


Korišćenje informacija

Lične podatke koristimo isključivo u cilju pružanja usluga i to:
1) kako bi vas informisali o raznim inicijativama koje dobrovoljno organizujemo putem biltena, pozivnica, informacija o kampanjama i
2) za međusobnu komunikaciju ukoliko ste naš dobrovoljac ili podržavalac.


Deljenje informacija sa trećim licima

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.


Izbori i saglasnost

Pristajući na podršku peticijama i/ili učestvovanje u konsultacijama sa nama, smatraće se da ste pročitali, razumeli i izrazili saglasnost za upotrebu vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti. U nekim slučajevima je moguće imati veze do web lokacija i aplikacija u vlasništvu drugih kompanija van okruženja obuhvaćenog ovom Politikom, gde su informacije koje se prikupljaju i obrađuju van naše direktne kontrole. Opre Roma Srbija neće koristiti, deliti ili obrađivati lične podatke o vama na načine koji nisu opisani bez vašeg pristanka. Opre Roma Srbija će imati podatke koje ste nam dostavili do 3 godine da bi ispunili gore opisane ciljeve, osim ako nije predviđen određeni period čuvanja. Podaci koje ste nam pružili koristiće se samo u svrhe za koje ste se saglasili i za koje ste obavešteni. U bilo kom trenutku možete povući svoj pristanak na obradu i čuvanje vaših podataka tako što ćete nas kontaktirati na info@opreromasrbija.rs U slučaju povlačenja, možda nećemo moći da pružimo određene proizvode ili usluge zbog prirode posla. Sve informacije koje čuvamo i koristimo biće uništene nakon isteka vašeg pristanka, osim u slučajevima kada zakon nalaže drugačije. Ako se registrujete na našoj web lokaciji, takođe čuvamo lične podatke koje navedete u vašem korisničkom profilu. Lične podatke možete da vidite, izmenite ili izbrišete u bilo kom trenutku. Administratori web lokacija takođe mogu da vide i urede te informacije.


Bezbednost ličnih podataka

Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe. Pristup ličnim vašim ličnim podacima dozvoljen je samo našim određenim članovima-rukovaocima koji su dužni istim rukovati u skladu sa Politikom privatnosti i zakonima koji definišu ovu oblast i lično snosne odgovornost za sigurnost podataka koje obrađuju. Pristup ličnim podacima imaju samo osobe čije dužnosti uključuju rad sa određenim podacima. U slučaju da se utvrdi, uz pomoć ili bez pomoći nadležnih organa, da su podaci dostavljeni bez pristanka i/ili znanja njihovog nosioca, Opre Roma Srbija će se potruditi da odmah obavesti nosioca podataka. Mere bezbednosti koje koristimo uključuju pseudonimizaciju i šifrovanje ličnih podataka, održavanje stalne poverljivosti podataka, redovnu procenu efikasnosti zaštite i ostalo.


Vaša prava

Opre Roma Srbija omogućava licima sledeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:
1. pravo pristupa podacima,
2. pravo ispravke,
3. pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav),
4. pravo na ograničenu obradu,
5. pravo na prenosivost podataka,
6. pravo prigovora.

1. Pravo pristupa podacima
Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu od Opre Roma Srbija da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, gde pripadaju:
• svrhe obrade;
• vrsta ličnih podataka;
• kada je to moguće, predviđen period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, standardi koji se koriste za određivanje tog perioda;
• pravo da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na prigovor na takvu obradu;
• kada lični podaci nisu dati od strane lica, pravo da dobije sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;
• automatsko odlučivanje, uključujući oblikovanje profila i značajne informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za Lice.
Na osnovu zahteva pojedinca, Opre Roma Srbija obezbeđuje kopiju njegovih ličnih podataka koji se obrađuju.

2. Pravo na ispravku
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Opre Roma Srbija bez nepotrebnog odgađanja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i podnošenje izjave o dopunjavanju podataka, imajući u vidu svrhu obrade.

3. Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“)
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Opre Roma Srbija bez nepotrebnog odlaganja izbriše lične podatke u vezi sa njim, dok Opre Roma Srbija ima obavezu da lične podatke izbriše bez nepotrebnog odlaganja:
• kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• kada lice ukine saglasnost koja je osnov za obradu podataka, pa za obradu ne postoji nijedan drugi pravni osnov;
• kada lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa Opre Roma Srbija, pa za obradu ne postoji nijedan dominantan legitiman razlog;
• kada lične podatke treba izbrisati radi ispunjavanja pravne obaveze u skladu sa zakonima EU;
kada je reč o podacima u vezi sa pružanjem usluga informacijskog društva, koji su nepravilno prikupljeni od deteta, koje u skladu sa važećim propisima ne može da daje takve podatke. U slučaju objavljivanja imenika ili podataka objavljenih na drugi način, Opre Roma Srbija će preduzeti razumne mere, uključujući tehničke, da obavesti rukovaoce koji rukuju ličnim podacima da lice na koje se odnose lični podaci od njih zahteva da obrišu sve moguće veze sa ovim ličnim podacima ili njihove kopije.

4. Pravo na ograničenu obradu
Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da Opre Roma Srbija ograniči obradu, ukoliko:
• Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogućava rukovaocu da proveri tačnost ličnih podataka;
• je obrada nezakonita i lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;
• Opre Roma Srbija više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni licu na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
• je lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni razlozi rukovaoca prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci.

5. Pravo na prenosivost podataka
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, a koji su bili u vlasništvu Opre Roma Srbija, u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga Opre Roma Srbija, kojoj su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava.

6. Pravo na prigovor
Lice na koje se odnose lični podaci, po osnovima koji se odnose na njegov poseban položaj, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se takva obrada zasniva na legitimnim interesima Opre Roma Srbija ili trećeg lica. Opre Roma Srbija je dužna da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva. Kada se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, Lice ima pravo u bilo koje vreme da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući i profilisanje, u onoj meri u kojoj se ta obrada odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se direktni marketing zasniva na saglasnosti, pravo na prigovor može se izvršiti ukidanjem date lične saglasnosti.

7. Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka
Lice može poslati žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka putem elektronske pošte na info@opreromasrbija.rs Slično tome, svako Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da obrada ličnih podataka u vezi sa njim krši srpske ili EU propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.


Izmena politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se promeniti u bilo koje vreme i bez najave kako bi odražavala trenutne zahteve i radi bolje zaštite vaših podataka. Trenutna verzija će biti dostupna na www.opreromasrbija.rs, a korišćenjem web lokacije smatraće se da ste prihvatili promene, ukoliko ih bude bilo.


Ova Politika je objavljena na internet stranici Opre Roma Srbija i važeća je od dana objavljivanja.