Romi u COVID-19 krizi - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Romi u COVID-19 krizi

  • Autor: Željko Jovanović Open Society Roma Initiatives
  • Datum: 30 Apr 2020
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

Rano upozorenje za 6 država:  Bugarska, Rumunija, španija, Slovačka, Italija, Mađarska članica EU  Romske zajednice u Evropi suočavaju se sa mnogo većim rizikom od smrti od COVID-19, jer je njihova situacija, koja je već obeležena ekstremnim rasizmom i siromaštvom, pogoršana u poslednjoj deceniji. Na najbogatijem kontinentu na Zemlji, 80 procenata anketiranih Roma žive ispod nivoa koji predstavlja rizik od siromaštva u njihovim državama; oko 30 procenata živi u stanu bez vode, i svako treće romsko dete živi u domaćinstvu gde je neko barem jednom u otišao na spavanje gladan u prethodnom mesecu. Za samo pet godina, između 2011. i 2016. broj Romske dece u segregisanom, ispodstandardnom obrazovanju porastao je za polovinu, povećao se sa 10 na 15 procenata.  Kriza COVID-19 ubrzava trend pogoršanja stanja ka mnogo većim, katastrofalnim ciframa. Veoma je teško dobiti kvantitativni uvid u situaciju, zbog dve stvari, bez uspostavljenih sistema za etničko prikupljanje podataka, i konkretno, sa trenutnim vanrednim stanjima u državama i vladama koje brzo donose i menjaju odluke kao reakcije na širenje virusa.  Ovaj brifing, dakle, predstavlja rano upozorenje na osnovu informacija prikupljenih preko Kancelarije za Romske inicijative iz Fonda za otvorenog društvo i njene mreže zastupnika na terenu u Bugarskoj, Mađarskoj, Italiji, Rumuniji, Slovačkoj i španiji. Cilj je usmeriti pažnju donosiocima odluka iz EU na odgovore zemalja članica EU koje svojim delovanjem trenutno ubrzavaju nadolazeću katastrofu za milione Roma. Ova katastrofa neće uticati samo na romska, nego i većinska društva, ekonomije, politike i jačanje međuetničkih sukoba do nivoa koji nije viđen u poslednje tri decenije.